យុទ្ធសិល្ប៍ប៉ូយ៉េប៉ូឡូមី វគ្គ២Upload by : Karona7

Description

A Chinese Ghost Story II (倩女幽魂 II:人間道) is a 1990 Hong Kong romantic comedy-horror film directed by Ching Siu-tung and produced by Tsui Hark. It is the sequel to A Chinese Ghost Story and is followed by A Chinese Ghost Story III.
បើគាំទ្រគេហទព័រនេះ សូមចុច Like ទំព័រសង្គម Facebook និងចែករំលែកភាពយន្តរបស់យើងផងណា៎! អរគុណចំពោះការចូលមកទស្សនា!Comment if you have any idea :)