កំពូលអ្នកសុំទាន ទិនហ្វី
Description

Noneកូនប្រសារឡឺកឺ sound fixed [Inside The Cinema]
Description

អ្នកគួរទិញសំបុត្រចូលទស្សនាវិញដើម្បីលើកទឹកចិត្តផលិតករនិងសិល្បករយើង! ពី khmermovie999


គ្រូចាប់ខ្មោចសហស្សវត្សរ៍ ទិនហ្វីUpload by : Karona7

Description

Out of the Dark, also known as Wui wan yeh is a 1995 Hong Kong comedy film directed by Jeffrey Lau, starring Stephen Chow and Karen Mok.


មេរៀនចាប់ខ្មោចទិនហ្វី Video ClipUpload by : Karona7

Description

Tinfy Funny Clipsកំពូលប៉ូលីសទាំងពីរ វគ្គ៣Upload by : Karona7

Description

KomPol Police Tang 2 III is a 2007 martial arts/action-comedy-Adventure film, and the third installment in the Rush Hour series, starring Jackie Chan as Inspector Lee and Chris Tucker as Detective Carter. The film was officially announced on May 7, 2006, and filming began on July 4, 2006. The film is set in Paris and Los Angeles. Rush Hour 3 was released on August 10, 2007, in the United States.A fourth film is currently in consideration by the series' creators.


មួយតំបនិងបួនUpload by : Karona7

Description

Hui (Michael Hui), an owner of a Hong Kong tabloid magazine company, hires martial artist Bill Lee (Sam Hui) to help him get a good headliner for a magazine story to, hopefully, save his failing business. In the process, Bill meets San-San (Catherine Hung Yan), the fiancée of a wealthy jewelry business owner, and pursues her in order to get the scoop about her life. After thinking that San-San would make a great headliner, Bill feels sorry for her because of her troubled life: her mother has cancer, her brother is mentally disabled and her fiancé puts work before her. Thus, Bill is reluctant to publish San-San's story, putting the tabloid company's fate in his hands.អ្នកក្លាហានហ្វុងសាយយុគ វគ្គ២Upload by : Karona7

Description

Fong Sai-yuk II (aka The Legend II and The Legend of Fong Sai-yuk II) is a 1993 Hong Kong martial arts film directed by Corey Yuen, and starring Jet Li as a Chinese folk hero Fong Sai-yuk, the film is a sequel to Fong Sai-yuk, which released in 1993. Two former of Miss Hong Kong Pageant winner, Michele Monique Reis (1988) and Amy Kwok (1991) plays Fong Sai-yuk wives respectivelyកំពូលប៉ូលីសទាំងពីរ វគ្គ IIUpload by : Karona7

Part 1Part 2 End

Description

Rush Hour 2 is a 2001 martial arts buddy action comedy film. This is the second installment in the Rush Hour series. A sequel to the 1998 film Rush Hour, the film stars Jackie Chan and Chris Tucker who respectively reprise their roles as Inspector Lee and Detective Carter. The film finds Lee and Carter embroiled in a counterfeit scam involving the Triadsកុំកុំក្នុងទ្រុងខ្លា វគ្គ២Upload by : Karona7

Description

Komkom Khnung Trung Khla II is a 1990 Hong Kong action film directed by Yuen Woo-ping and starring Donnie Yen. The film is a sequel to the 1988 film Tiger Cage, which was also directed by Yuen, and features a new storyline with Donnie Yen and Carol Cheng returning in different roles.ប៉ូលីស ឈិនឡុង ឆ្នាំ២០១៤Upload by : Karona7

Description

Police Chhin Long 2013 Khmer Dubbed is a 2013 Chinese-Hong Kong action crime film directed and written by Ding Sheng, and starring Jackie Chan in another reboot of the Police Story film series. The film is directed by Ding Sheng, whom previously helmed Chan's Little Big Soldier. According to Chan, unlike the previous Police Story films where he portrayed a Hong Kong cop, in the new film he will portray a mainland Chinese officer.